společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o., IČ: 45242003, se sídlem Praha 1, Michalská 432/12, PSČ: 110 00
jako provozovatel věrnostního programu IZOPROFIT stanovuje níže uvedená pravidla pro tento věrnostní program.

I.

Předmět

   
  1.1. Předmětem těchto pravidel pro věrnostní program IZOPROFIT (dále jen věrnostní program) je popis a stanovení podmínek a nároků na zisk věcných odměn pro zákazníky společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o. či jimi pověřené osoby (dále účastníky).
  1.2. Účastník věrnostního programu získává za nákup a odběr zboží přímo z provozoven společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o. body, které následně může proměnit v odměnu dle vlastního výběru z nabídky provozovatele.
  1.3. Administrativním a organizačním obstaravatelem tohoto programu je třetí osoba, která je provozovateli smluvně zodpovědná za bezchybný provoz systému věrnostního programu a zavázaná mlčenlivostí a ochranou poskytnutých osobních údajů účastníků a všech obchodních tajemství.
  1.4. Obstaravatelem věrnostního programu pro provozovatele IZOMAT stavebniny s.r.o. je společnost W.A.T.C.H. CZ, s.r.o. Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 (dále obstaravatel).
   

II.

Účastník věrnostního programu 

   
  2.1. Účastníkem věrnostního programu se může stát každý zaregistrovaný zákazník provozovatele, který je starší 18 let a projeví zájem o vstup do věrnostního programu a současně akceptuje tyto jeho podmínky, nebo tímto zákazníkem pověřené osoby za níže uvedených podmínek.
  2.2. Věrnostní program se nevztahuje na firmy, které se stavebním materiálem obchodují.
  2.3. Účastník aktivně vstupuje do programu akceptováním pravidel věrnostního programu, získáním věrnostní karty na pobočce provozovatele, online registrací věrnostní karty na www.izoprofit.cz a následným přihlášením do programu na www.izoprofit.cz.
  2.4. Účastníkem věrnostního programu nesmí být zaměstnanec provozovatele a jeho rodinní příslušníci.
  2.5. Provozovatel je oprávněn účastníka z věrnostního programu vyloučit a jeho bodový stav bez náhrady odebrat v případě, že ze strany účastníka dojde k porušení pravidel věrnostního programu a také v případě, kdy účastník vykazuje vůči provozovateli platební nekázeň (nezaplatí cenu za zboží, nebo zaplatí s prodlením).
  2.6. Účastník věrnostního programu má právo kdykoliv svoji účast ve věrnostním programu zrušit bez výpovědní lhůty, a to zasláním emailu na adresu marketing@izomat.cz.
   

III.

Věrnostní karta

   
  3.1. Zaregistrovaný účastník získá vždy jednu primární věrnostní kartu (zlatá karta), kterou může mít pouze zákazník. Se souhlasem zákazníka a po získání zlaté karty lez vystavit i libovolný počet sekundárních karet (karta stříbrná).
  3.2. Stříbrná karta je určena pro osoby, kteří jsou v rámci platné Rámcové kupní smlouvy kupujícím určení jako oprávněné osoby pro objednávání či odběr zboží. Tyto osoby jsou taktéž účastníky věrnostního programu, ale jejich účast je odvozena od účasti zákazníka.
  3.3. Věrnostní kartu je možné v případě ztráty či poškození vyměnit za novou na prodejně provozovatele. Také je možné používat karty ve smartphonu.
  3.4. Věrnostní karta je majetkem provozovatele a účastníkovi je zapůjčena na dobu trvání věrnostního programu.
  3.5. Karta je přenosná, účastník ji může dát k dispozici třetí osobě. Provozovatel však v tomto případě nenese zodpovědnost za případné škody způsobené účastníkovi třetí osobou při dispozici s kartou.
  3.6. Za osoby, které disponují s kartou, je odpovědný výlučně její uživatel - účastník.
  3.7. Defaultní nastavení karet je toto: každý účastník mající zlatou či stříbrnou věrnostní kartu, může čerpat získané body samostatně s tím rozdílem, že:
-   účastník se stříbrnou kartou je oprávněn čerpat body pouze v rámci svého bodového konta
-   účastník se zlatou kartou je oprávněn čerpat až do výše součtu všech bodových kont zlaté i stříbrných karet vystavených pod jednotným ID zákazníka
-   majitel účtu si práva pro načítání a čerpání bodů může v průběhu programu samostatně měnit, provozovatel nenese za nastavení odpovědnost
   

IV.

Přiznání bodu do věrnostního programu a jeho hodnota

   
  4.1. Skladový odběr (fyzicky z poboček provozovatele): přiznání určitého počtu bodů za provedený odběr bude provedeno na základě předložení jakékoliv z uvedených karet. Není-li stříbrná karta uvedena, jsou body přiznány na zlatou kartu jednotného ID zákazníka.
  4.2. Traťové dodávky (z výrobního závodu přímo na stavbu): přiznání určitého počtu bodů za provedený traťový odběr bude provedeno automaticky na účet zlaté karty účastníka. V případě požadavku na přiznání bodů na účet stříbrné karty je nutné, aby účastník uvedl do objednávky zboží traťové dodávky „pětičíslí“ své stříbrné karty (posledních 5 čísel na stříbrné věrnostní kartě). Není-li stříbrná karta uvedena, jsou body přiznány na zlatou kartu jednotného ID zákazníka.
  4.3. Zpětné doplnění či uplatnění bodů není možné.
  4.4. Body jsou vždy evidovány na účtu příslušného účastníka věrnostního programu dle jeho ID (číselný kód) a to na bodový účet předložené zlaté či stříbrné věrnostní karty
  4.5. Počet získaných bodů závisí na hodnotě uskutečněného nákupu vybraného zboží provozovatele a na přepočtovém koeficientu, který provozovatel uvádí v aktuálním přehledu „Sortiment a body“ na www.izoprofit.cz.
  4.6. Body jsou přiznávány na odběr zboží dle „přehledu sortimentu a bodů“, vyjma vratných obalů a výprodejového zboží. V případě vytvoření dobropisu z důvodu vrácení zakoupeného zboží, dojde k odečtu příslušných, původně přiznaných bodů z příslušné karty a účtu účastníka věrnostního programu
  4.7. Provozovatel si vyhrazuje právo sortiment a hodnotu bodu v průběhu platnosti věrnostního programu kdykoliv jednostranně měnit.
  4.8. Body za zakoupené zboží jsou účastníkovi připsány na jeho účet v době trvání programu v pracovní dny, pokud to umožňují technické podmínky provozovatele a obstaravatele. Frekvence připsání bodů se liší podle toho, zda bylo zboží zakoupeno skladovým odběrem nebo traťovou dodávkou.
  4.9. Registrovanému zákazníkovi se body připíšou nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dní od zaúčtování daňového dokladu od dodavatele zboží, kterým byla kupní cena odebraného zboží vyúčtována.
  4.10. Aktuální stav bodů na jednotlivé věrnostní kartě zjistí účastník na webových stránkách bonusového věrnostního programu (www.izoprofit.cz) po svém přihlášení do svého účtu.
  4.11. Body zákazník získává od 1. 3. 2024 do 30. 6. 2024, a pak od 1. 9. 2024 do 30. 11. 2024.
  4.12. Program končí dnem 31. 12. 2024. Po tomto datu nelze objednávat odměny. 
  4.13. Body nelze převádět do dalšího roku. Body neuplatněné do ukončení programu budou bez náhrady exspirovat.
  4.12. Získané body jsou nepřenosné mezi rozdílnými účty účastníků.
   

V.

Uplatnění bodů

   
  5.1. Účastník může získané body uplatnit kdykoliv v průběhu platnosti tohoto věrnostního programu a to formou objednávky vybrané odměny přes www.izoprofit.cz. Na základě provedené objednávky dojde k odečtu příslušného počtu bodů z příslušné věrnostní karty. Objednanou odměnu účastník obdrží na místo určené v objednávce v termínu, který bude obstaravatelem sdělen při potvrzení objednávky odměny. Termín doručení odměn je přibližně 30 kalendářních dní od objednání zákazníkem v závislosti na dostupnosti odměn.
  5.2. Účastník se stříbrnou kartou je oprávněn uplatnit body pouze v rámci bodového konta vztahujícího se ke konkrétní kartě. Účastník se zlatou kartou je oprávněn uplatnit body až do výše součtu všech bodových kont zlaté i stříbrných karet vystavených pod jednotným ID zákazníka. Pokud účastník se zlatou kartou bude čerpat body nad rámec svého bodového konta, primárně dojde k odečtu jeho bodového konta a zbylé body budou odečteny z bodových kont ostatních stříbrných karet vystavených pod ID zákazníka.
  5.3. Benefity doručitelné poštou je možné doručit na adresu účastníka, doplatky doručení a poštovné může být hrazeno příjemcem zásilky. Účastník může objednat z Katalogu e-shopu vybrané benefity v ceně převyšující získané body a rozdíl doplatit, kdy zároveň platí, že doplatek bude možný pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky: a.) účastník nebude mít dostatek prostředků (získaných bodů) na svém uživatelském účtu a zároveň b.) předmětný benefit je v minimální hodnotě 300 bodů a zároveň c.) doplatek je možný jen v maximální hodnotě 60 % celkové ceny benefitu. Účastníkovi je v případě doplatku za objednaný benefit vystaven daňový doklad na tento doplatek.
  5.4. Pokud je zákazník v prodlení s platbou svých závazků vůči společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o., čerpání bodů bude systémově vyloučeno do doby vypořádání těchto závazků.

VI.

Odměny

   
  6.1. Odměny a jejich bodové hodnoty jsou určeny vždy aktuálně platným katalogem na www.izoprofit.cz . Provozovatel si vyhrazuje právo ke změnám odměn a jejich hodnot kdykoliv v průběhu platnosti věrnostního programu.
  6.2. V případě vyčerpání skladových zásob jednotlivých odměn je provozovatel oprávněn nahradit odměnu jinou, obdobnou.
  6.3. Všechny odměny budou doručovány výhradně přímo na adresu, kterou zákazník určí v objednávce odměny.
  6.4. Objednané odměny nelze vracet ani vyměňovat.
   

VII.

Reklamace

   
  7.1. Na odměny lze v souladu s ustanovením příslušných právních předpisů, smluvních dokumentů mezi zákazníkem a provozovatelem a reklamačním řádem provozovatele uplatnit reklamaci a to u obstaratele programu vyplněním příslušného formuláře na www.izoprofit.cz (Reklamace).
  7.2. Osoba přebírající zboží je povinna zboží před jeho převzetím prohlédnout tak, aby zjistila případné vady a poškození. Případné vady je přebírající povinen neprodleně hlásit obstaravateli programu.
  7.3. Na odměny se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od jejich převzetí, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
  7.4. Za vady či poškození odměn zaviněné přepravcem, provozovatel ani obstaravatel programu neodpovídá.
   

VIII.

Osobní údaje, ostatní povinnosti

   
  8.1. Přihlášením a zaregistrováním se do věrnostního programu IZOPROFIT účastník potvrzuje souhlas s účastí v tomto programu, zavazuje se dodržovat uvedená Pravidla věrnostního programu a současně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas s tím, aby společnost IZOMAT stavebniny s.r.o., případně třetí osoba, jako určený obstaravatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala osobní údaje uvedené v registračním formuláři a uložila je do své databáze. Účastník věrnostního programu uděluje souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů pro účely propagační i marketingové a současně vyslovuje souhlas s tím, aby společnost IZOMAT stavebniny s.r.o., případně třetí osoby, se kterými společnost IZOMAT stavebniny s.r.o. uzavře příslušná smluvní ujednání, zasílaly účastníkovi programu obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  8.2. Nepeněžní příjmy získané ve formě poskytnutých odměn jsou u fyzických osob ostatními příjmy dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a pokud nejsou od daně osvobozeny, jsou fyzické osoby povinny tyto příjmy zdanit příslušnou sazbou daně ve svém daňovém přiznání.
  8.3. Nepeněžní příjmy získané ve formě poskytnutých odměn jsou u fyzických osob podnikajících (OSVČ)  předmětem daně dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
  8.4. Nepeněžní příjmy získané ve formě poskytnutých odměn jsou u právnických osob předmětem daně dle § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
   

IX.

Platnost věrnostního programu

   
  9.1. Věrnostní program IZOPROFIT je rozdělen do dvou (2) kampaní. První (1.) část kampaně pro získání bodů je stanovena od 1. 3. 2024 do 30. 6. 2024, druhá (2.) část kampaně pro získání bodů je stanovena od 1. 9. 2024 do 30. 11. 2024.
  9.2. Objednávat odměny za nasbírané body je možné od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2024. 
  9.3. Program končí dnem 31. 12. 2024. Zákazník musí objednat odměny z programu do 31. 12. 2024.
  9.4. Zbytek bodů není převáděn do dalšího roku.
  9.5. Účastník vstupuje do věrnostního programu seznámením se s pravidly a jejich akceptováním, zaregistrováním zlaté věrnostní karty v systému u společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o. a následným přihlášením a zaregistrováním na www.izoprofit.cz.
  9.6. Provozovatel je oprávněn dobu platnosti věrnostního programu jednostranně upravit. O úpravě platnosti programu provozovatel informuje účastníky zveřejněním informace na www.izoprofit.cz.

 

Aktualizováno dne 23. 2. 2024.

Respektujeme vaše soukromí
IZOPROFIT potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.